การประเมินคุณภาพสถานศึกษา -- :: ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา - Education quality evaluation system ::  
   
 Navigation :: หน้าแรก [ลงชื่อเข้าใช้]   
ค้นหาและคำนวณผลการประเมิน
ระบุปีการศึกษา ระบุรูปแบบการประเมิน
 
ขนาด: สี: ปรับปรุงครั้งที่:
 • มาตรฐานที่ 1
  80
 • มาตรฐานที่ 2
  100
 • มาตรฐานที่ 3
  75
 • มาตรฐานที่ 4
  100
  • 0.5
  • 1.0
  • 1.5
  • 2.0
  • 2.5
  • 3.0
  • 3.5
  • 4.0
  • 4.5
  • 5.0


 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ภาพรวมระดับสถาบัน)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ as dsfdasf 0.00 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 1.13 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 1.13 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.00 ต้องปรับปรุง
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกินคุณภาพ 2.13 ควรปรับปรุง
ผลการประเมินระดับสถาบัน 1.08  

สรุปผลการประเมินระดับสถาบัน
รับรองมาตรฐาน
รับรองแบบมีเงื่อนไข
ไม่รับรองมาตรฐาน
คะแนนที่ได้ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน

1.08 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ผู้ให้การสนับสนุนผลงานนี้
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2010-2020 ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา - Education quality evaluation system. All right reserved. Do not duplicate in any script & form.